Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính

trang 21/05/2014 Comments Off on Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tập hợp 4 loại văn bản gồm có: bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài chính. Và sau đây sẽ là cách làm báo cáo tài chính

dịch vụ báo cáo tài chính

1.Bảng cân đối kế toán: được tính bằng công thức

Tài sản= Nguồn vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả

gồm 2 phần

+ Phần bên trên dùng để phản ánh kết cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp gồm tài sản  lưu động và đầu tư ngắn hạn, tài sản cố định và đầu tư dài hạn hoặc gọi là phần tài sản

+ Phần bên dưới phản ánh nguồn tài sản hình thành hiện có tại thời điểm làm báo cáo bao gồm nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.

Mỗi phần của bảng cân đối kế toán đều phản ánh theo 4 cột là: mã số, thuyết minh, số cuối năm. Số đầu năm, dữ liệu lập bảng dựa vào số kế toán tổng hợp và bảng cân đối kế toán kỳ trước.

Từ đó cho ta thấy được quan hệ cân đối của vốn và nguồn vốn, tình hình huy động nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay nợ, thấy được tình trạng không cân đối và có biện pháp khắc phục

Khi lập bảng cân đối kế toán phải tuân theo chuẩn mực kế toán số 21, đảm bảo dêc hiểu và dễ so sánh, không được bù trừ những khoản phải thu và phải trả cho cùng 1 đối tượng.

2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: gồm 3 phần

+ Lưu chuyển tiền từ các hoạt động kinh doanh: tiền cung cấp dịch vụ, tiền thu từ bán hàng, tiền trả cho người cung ứng dịch vụ, chi trả cho người lao động….

+ Lưu chuyển tiền từ các hoạt động đầu tư:tiền thu từ việc thanh lý, tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác, nhượng bán tài sản cố địnhvà các tài khaonr dài hạn khác, tiền thu hồi cho vay….

+ Lưu chuyển tiền từ các hoạt động tài chính:tiền thu từ phát hành cổ phiếu, tiền thu từ các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, phần góp vốn của chủ sở hữu, tiền chi trả các khoản nợ gốc đã vay, mua lại cổ phiếu của chính doanh nghiệp đã phát hành ….

Gồm có 2 phương pháp lập

-Phương pháp trực tiếp: Luồng tiền vào và ra từ hoạt đọng kinh doanh bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung từ sổ sách kế toán tổng hợp và chi tiết của doanh nghiệp

– Phương pháp gián tiếp: luồng tiền vào và ra từ hoạt động kinh doanh được xác định bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của hoạt động kinh doanh khỏi ảnh hưởng của các khoản mục không phải bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả từ hoạt động kinh doanh, các thay đổi trong kỳ hàng tồn kho và các khoản mà ảnh hưởng về tiền của chúng là luồng tiền từ hoạt động đầu tư. Nguyên tắc ghi tăng hoặc ghi giảm theo phương pháp này là loại trừ ảnh hưởng của các khoản mục không liên quan đến luồng tiền từ hoạt động kinh doanh,

Phương pháp báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp chỉ gián tiếp ở phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh còn lưu chuyển từ hoạt động dầu tư và hoạt động tài chính được xác định theo phương pháp trực tiếp.

dịch vụ làm báo cáo tài chính uy tín

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: tính bằng công thức

Doanh thu – Chi phí = Thu nhập thuần (hoặc Lỗ thuần)

Báo cáo gồm có 5 cột:

Cột 1: Các chỉ tiêu báo cáo

Cột 2: Mã số các chỉ tiêu tương ứng

Cột 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Cột 4: Tổng số phát sinh trong năm báo cáo.

Cột 5: Số liệu của năm trước (để so sánh)

Kết cấu:

+Lãi lỗ:Doanh thu,chi phí,lợi nhuận

+Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: như thuế và các khoản phải nộp khác

+Thuế VAT được khấu trừ,được miễn giảm hoàn lại

4. Thuyết minh Báo cáo Tài chính

Dạng phụ lục. Báo cáo tài chính Doanh nghiệp được trình bày dưới dạng Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nếu chưa yên tâm về công tác làm báo cáo tài chính của nhân viên trong công ty hay doanh nghiệp của bạn thì bạn hãy sử dụng gói dịch vụ làm báo cáo tài chính của chúng tôi. Dịch vụ làm báo cáo tài chính của chúng tôi đã được rất nhiều các doanh nghiệp tin tưởng. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Công ty cổ phần đầu tư TM và tư vấn quản lý Dragon Vina

Địa chỉ: 45/159 Pháo Đài Láng Đống Đa, Hà Nội 
Tel :04.668.536.66 
Hotline: 0976 64 6868